South Sweden Cancerome Analysis Network - Breast (sv)

From SCAN

Jump to: navigation, search

In English

SCAN-B Logo

SCAN-B är ett långsiktigt forskningssamarbete som involverar Lunds Universitet, CREATE Health, SCIBLU genomics, den Sydsvenska Bröstcancergruppen och de sjukhuskliniker i den Södra Sjukvårdsregionen där man opererar, diagnostiserar och behandlar patienter med bröstcancer. Målet med projektet är att utveckla nya diagnostiska test som kan användas för att i olika kliniska situationer välja rätt behandlingsstrategi för den enskilda kvinnan (och mannen) med bröstcancer.

Senare års forskning har visat att bröstcancersjukdomen biologiskt kan delas in i ett antal separata undergrupper. Undergrupperna kan identifieras bl a genom analys av vilka gener som är aktiva/inaktiva i respektive tumör (genexpressionsanalys). Det finns mycket som talar för att man skulle kunna använda denna typ av indelning och analyser för att på bästa sätt välja behandlingsstrategi till den enskilda individen med bröstcancer. Det behövs dock ytterligare forskning för att detta nya kunskapsområde ska kunna användas rutinmässigt inom sjukvården. Inom SCAN-B projektet får bröstcancerpatienter möjligheten att bidra till denna forskning.

Inom SCAN-B används moderna molekylärgenetiska tekniker som finns tillgängliga vid avdelningen för onkologi och Sciblu Genomics Facility, Lunds Universitet för att analysera molekylära profiler och klassificera brösttumörer från successivt inkluderade patienter. Målsättningen är att skapa ett sk. populationsbaserat material av bröstcancer som inkluderar huvudandelen av de 1500 nya fall av bröstcancer som upptäcks årligen i den Södra Sjukvårdsregionen.

Alla patienter med nydiagnostiserad bröstcancer erbjuds att bidra till studien och därmed medverka till utveckling av ett förfinat omhändertagande av framtida bröstcancerpatienter. De patienter som väljer att delta lämnar ett blodprov och samtycker till att en liten bit av tumören tas tillvara i samband med sin operation, eller innan start av medicinsk behandling. Tumörvävnaden genomgår genomiska analyser bl a genexpressionsanalys. Blodet används bl a för att skilja förändringar som uppstått under tumörutvecklingen från de genvarianter som är medfödda. Tumörvävnad tas endast tillvara då det finns kvar vävnad efter den sedvanliga diagnostiken. Deltagande i studien påverkar idag inte den behandling som ges till den enskilda patienten.

All information som samlas in och hanteras i samband med studien är skyddad av sedvanlig sekretess. Endast personal som är direkt involverad i studien kommer att ha tillgång till de data som samlas in och genereras. Tumör- och blodprover kommer att kodas på ett sätt som gör att laboratorieperonalen inte kommer att ha tillgång till namn eller personnummer i samband med det laborativa arbetet. SCAN-B projektet har godkänts/granskats av den Regionala etikprövningsnämnden i Lund, av det Regionalt biobankscentrum för den Södra Sjukvårdsregionen samt av Datainspektionen.

SCAN-B är ett omfattande projekt som bygger på aktiv samverkan mellan de deltagande huvudmännen och den Sydsvenska Bröstcancergruppen. Helt centralt för projektet är emellertid det bidrag till studien som lämnas av enskilda individer - bröstcancerpatienterna, bröstkirurger, bröstsjuksköterskor, patologer, röntgenläkare, biomedicinska analytiker, onkologer, cancerforskare och andra involverade.

Initiativtagare till SCAN-B är Professor Åke Borg. Projektet leds av en styrgrupp, se nedan. Genomförandet av SCAN-B har gjorts möjligt genom en generös donation av Berta Kamprads Stiftelse.


SCAN-B Styrgrupp

Åke Borg, Ph.D.
Professor and Head, Canceromics Branch, Familial Breast Cancer Unit
Division of Oncology and Pathology, Clinical Sciences, Lund
Dorthe Grabau, M.D., Ph.D.
Clinical Pathologist, Department of Pathology
Skåne's University Hospital, Lund
Christer Larsson, Ph.D.
Professor, Molecular Pathology
Department of Laboratory Medicine, Lund
Niklas Loman, M.D., Ph.D.
Clinical Oncologist, Division of Oncology
Skåne's University Hospital, Lund
Janne Malina, M.D.
Clinical Pathologist, Department of Pathology
Skåne's University Hospital, Malmö
Martin Malmberg, M.D., Ph.D. (committee chairperson)
Clinical Oncologist, Division of Oncology
Helsingborg General Hospital, Helsingborg
Jonas Manjer, M.D., Ph.D.
Surgeon, Department of Surgery
Skåne's University Hospital, Malmö
Lisa Rydén, M.D., Ph.D.
Surgeon and Chair, South Sweden Breast Cancer Group
Department of Surgery, Skåne's University Hospital, Lund
Lao Saal, M.D., Ph.D.
Assistant Professor and Head, Translational Oncogenomics Unit
Division of Oncology and Pathology, Clinical Sciences, Lund


Views
Personal tools
Navigation